Logo MU

Informace o knihovnách
Masarykovy univerzity v Brně

MU-LIB homepage
Uvod
KIC MU
Knihovny
Katalogy
el.zdroje
Sluzby
WebLIB
English version

Masarykova univerzita v Brně nemá žádnou centrální knihovnu; její knihovní struktura je tvořena 9 ústředními fakultními knihovnami (zajišťujícími základní knihovnicko-informační funkce pro své mateřské fakulty), centrálními specializovanými knihovnami (například knihovnou Střediska pro pomoc nevidomým studentům) a dále 113 dílčími a oborovými knihovnami rozmístěnými ve více jak 40 lokalitách ve městě Brně. Všechny tyto instituce vytváří jednotný systém knihoven MU, který se řídí společnými pravidly zakotvenými v Knihovním řádu MU. Konkrétní služby, provoz a specifika jednotlivých fakult upravují provozní řády ústředních knihoven fakult MU.

K 31.12.2008 ve všech knihovnách MU deponováno celkem kolem 1.7 miliónu knihovních jednotek odborné literatury ze všech vědních oborů:

fakulta MU knihovních
jednotek
dílčích
knihoven
ekonomicko-správní 55.0801
filosofická 754.22020
informatiky 15.8700
lékařská 160.10074
pedagogická 146.4805
právnická 130.1201
přírodovědecká 348.22012
sociálních studií 50.8400
sportovních studií 11.5500
SPSSN 4.3800
celkem 1.676.860113

Po odborné stránce zastřešuje knihovny MU Knihovnicko-informační centrum (KIC MU) při Ústavu výpočetní techniky MU. Jeho úkolem je všestranná koordinace dalšího rozvoje knihovnictví na MU, odborná pomoc při automatizaci knihoven a zavádění nových informačních technologií, jakož i budování a provoz centralizovaných knihovnicko-informačních systémů MU.