KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

SMĚRNICE REKTORA Č.  14/05

 

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici:

 

 

Článek 1

Předmět úpravy

 

Knihovní řád Masarykovy univerzity v Brně (dále „řád MU“) vymezuje hlavní zásady činnosti systému knihoven Masarykovy univerzity v Brně (dále „MU“) v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále „knihovní zákon“).

 

 

Článek 2

Systém knihoven MU

 

 1. Systém knihoven MU tvoří ústřední knihovny resp. knihovny součástí MU uvedené v  Příloze 1 (dále „knihovny MU“). Tyto knihovny mohou být organizačně členěny na dílčí knihovny.

 

 1. Knihovny MU zabezpečují knihovnické a informační služby v souladu s informačními potřebami příslušných pracovišť MU. Provoz knihoven MU je upraven provozními  řády knihoven MU (dále „řády knihoven MU“), vydanými děkany nebo řediteli pracovišť v souladu s řádem MU.

 

 1. Činnost systému knihoven MU koordinuje Knihovnické informační centrum Ústavu výpočetní techniky MU (dále „KIC“), a to zejména v oblastech standardizace zpracování dokumentů včetně budování souborného katalogu, získávání a využívání elektronických informačních zdrojů, vytváření a evidence projektů knihovnické odbornosti.

 

 

Článek 3

Knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovny MU jsou poskytovateli veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu §4 knihovního zákona. Mohou poskytovat i další služby, které vyplývají z charakteru a poslání příslušných pracovišť.

 

 1. Knihovny MU poskytují tyto služby uživatelům v závislosti na jejich zařazení do příslušné kategorie uživatelů. Absenční výpůjční služby mohou být poskytovány pouze registrovaným uživatelům. Konkrétní pravidla poskytování jednotlivých služeb, včetně kategorizace dokumentů a pravidel jejich půjčování,  stanovují řády knihoven MU.

 

 1. Knihovny MU dále poskytují jednotné centrální služby, zejména automatické zasílání elektronických upomínek interním uživatelům před ukončením výpůjční lhůty, možnost elektronické rezervace dokumentů a případné další služby specifikované v řádech knihoven MU. Pravidla poskytování těchto služeb jsou součástí řádů knihoven MU.

 

 

Článek 4

Uživatelé

 

 1. Knihovny MU poskytují své služby těmto skupinám uživatelů:

a)      interní uživatelé

b)      externí uživatelé

 

Interními uživateli se rozumí studenti a pracovníci v pracovněprávním vztahu k MU, externími uživateli jsou ostatní uživatelé.

 

 1. Skupina interních uživatelů se člení na tyto kategorie:

·       studenti bakalářských a magisterských studijních programů MU a studenti programů celoživotního vzdělávání,

·       studenti doktorských studijních programů MU,

·       akademičtí pracovníci MU,

·       neakademičtí pracovníci MU,

·       osoby (studenti a zaměstnanci MU) se specifickými nároky

 

O zařazení do kategorie osob se specifickými nároky rozhoduje na návrh ředitele Střediska pro podporu studentů se specifickými nároky prorektor pro vědu a výzkum.V rámci kategorií interních uživatelů nejsou rozlišováni uživatelé z různých fakult.

 

 1. Uživatelům zařazeným do kategorie osob se specifickými nároky se v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)  poskytují zvláštní služby v rozsahu zdůvodněném lékařskou specifikací jejich nároků.

 

 1. Řády knihoven MU stanoví pro každou z kategorií interních uživatelů jednotná pravidla v rámci MU.

 

 1. Právnickým osobám je knihovní fond knihoven MU zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní služby v souladu s § 14 knihovního zákona.

 

 

Článek 5

Registrace uživatelů

 

 1. Uživatelem ve smyslu čl. 4 odst. 1 se fyzická osoba stává:

a)      registrací v evidenci knihoven MU na základě studentského průkazu nebo zaměstnaneckého průkazu MU (interní uživatelé) nebo

b)      registrací v evidenci knihoven a získáním průkazu uživatele knihovny (externí uživatelé a interní uživatelé bez průkazu MU),

c)      bez registrace v případě, že požaduje pouze prezenční služby.

 

Registrace je jednorázová a je platná pro všechny knihovny MU.

 

 1. Součástí registrace je evidence osobních dat uživatele v rozsahu potřebném pro zajištění knihovnických služeb. Data interních uživatelů jsou přejímána z informačních systémů MU. Při zpracování a užití osobních dat se postupuje v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi MU.

 

 1. Při své první registraci v systému knihoven MU podepisuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v systému knihoven MU, povinnost seznámit se s řádem MU a řády knihoven MU a souhlas s povinností tyto řády dodržovat.

 

 1. Registrace interních uživatelů – studentů platí po dobu studia, zaměstnanců po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Registrace externích uživatelů platí na dobu 12 měsíců od data registrace. Pokud není registrace obnovena, končí práva uživatele datem jejího ukončení. Nejpozději k tomuto datu musí být jejich závazky vůči knihovně vyrovnány.

 

 

Článek 6

Práva a povinnosti uživatelů

 

 1. Registrovaný uživatel má právo využívat knihovní a informační služby definované v řádech knihoven MU podle pravidel platných pro kategorii  uživatelů, v níž je zařazen.

 

 1. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihoven MU vedoucím těchto knihoven, vedoucímu KIC, v závažných případech pak  prorektorovi pro vědu a výzkum.

 

 1. Uživatel je povinen dodržovat řád MU a řády knihoven MU, jejichž fondy a služby využívá.

 

 1. Při závažném či opakovaném porušení řádů podle odst. 3 může být uživatel dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech v systému knihoven MU. Tím není zbaven odpovědnosti vyplývající z platných předpisů ani povinnosti nahradit případnou škodu.

 

 

Článek 7

Poplatky za služby

 

 1. Registrace interních uživatelů v knihovnách MU je bezplatná. Registrovaní externí uživatelé jsou povinni uhradit jednotný registrační poplatek podle aktuálního univerzitního ceníku uvedeného v Příloze 2 (dále „ceník“).

 

 1. Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona poskytují knihovny MU bezplatně, s výjimkou případů uvedených v § 4 odst. 2 knihovního zákona, kdy může být vybírán poplatek ve výši skutečných nákladů vynaložených na zajištění služby.

 

 1. Za některé další poskytované služby účtují knihovny MU poplatky ve výši stanovené ceníkem.

 

 1. Řády knihoven MU stanoví smluvní poplatky při překročení výpůjčních lhůt.

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Průběžnou aktualizací Přílohy č. 2 pověřuji prorektora pro vědu a výzkum.

 

 1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji referenta odboru pro vědu a výzkum.

 

 1. Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji prorektora pro vědu a výzkum.

 

 1. Řád MU nabývá  účinnosti dne 1. října 2005.

 

 

 

Brno 1. srpna 2005

Petr Fiala

rektor 

Příloha 1

 

Seznam knihoven MU

 

Aktuální adresy jsou dostupné na www.muni.cz.

 

 


 

Příloha 2

 

Ceník jednotných poplatků systému knihoven MU

 

A)  Registrační poplatky

     

Interní uživatelé                  

bez poplatku

    
    

Externí uživatelé

200 Kč / rok    

při 1.registraci (včetně vystavení průkazu čtenáře)

    

100 Kč /rok

při opakované registraci

    

100 Kč

vydání náhradního průkazu

B)  Poplatky z prodlení

     

Prezenčně+

10 Kč

/ hodina

    

Krátkodobá výpůjčka         

10 Kč

/ den

     

Standardní výpůjčka

5 Kč

/ den

     

Semestrální výpůjčka

5 Kč

/ den

Vymáhání výpůjček právní cestou      

dle nákladů

Písemná upomínka zaslaná doporučeně         

30 Kč


C)  Další poplatky a služby

Fakultní knihovny a knihovny dalších součástí MU mohou účtovat další poplatky za specifické služby dle ceníku, který je součástí provozního řádu příslušné knihovny.


Poznámky:

 1. Registrační poplatky jsou od DPH osvobozeny.
 2. Poplatky z prodlení nejsou předmětem DPH.
 3. Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie dokumentů jsou stanoveny provozními řády knihoven MU.
  Kategorie Prezenčně+ označuje dokumenty půjčované prezenčně, u nichž je nastavena možnost absenčního vypůjčení dokumentu ke konci pracovní doby na dobu uzavření knihovny, s povinností vrácení dokumentu do stanovené hodiny následujícího pracovního dne.